درد مفصل گیجگاهی درد مفصل گیجگاهی درد مفصل گیجگاهی درد مفصل گیجگاهی

درمان درد مفصل گیجگاهی TMJ

اسپلینت های دندانی به ثابت شدن وضعیت منیسک مفصل کمک می کنند و نقش مهمی را در درمان بعهده دارند و همینطور باعث کم شدن درد و آرام شدن ماهیچه ها شود.
لیزر درمانی و فیزیوتراپی به آرامتر شدن درد و التهاب منطقه بسیار کمک می کند و باعث Relexatioh ماهیچه های فک می شوند .
برای از بین بردن چسبندگی ها و فیبروز های دیسکی ماهیچه ای تکنیکهای جراحی موثر هستند که شامل اعمال زیر می باشد:
  1. 1. تکنیک های جراحی بسته و کم تهاجمی نظیر ارتروسنتز، آرتروسکوپی و دیسکوپکسی و بعد از انجام MRJ و اسکنهای مربوطه
  2. 2. تکنیکهای جراحی باز مفصلی نظیر آرتروپلاستی - جابجایی و ثابت کردن دیسک در قسمت خافی مفصل آرتروپلاستی Arthroplasty
جابجایی و ثابت کردن دیسک و Menisc reduetion and posterion
بازسازی و پروتز مفصل گیجگاهی تکی Remodeling and joint replacement
قبل و بعد از عمل جراحی نیز امکان نیاز به لیزر درمانی و فیزیوتراپی می باشد.
TMJ درمان
TMJ درمان
close